Emacs中获取进程(系统)环境变量并进行修改,比如http_proxy:

1
2
(getenv "http_proxy")
(setenv "http_proxy" "http://proxy-server:port")
知识共享授权条款
本著作Chen, Zai-Chun制作,以知识共享 姓名标示-相同方式分享 4.0 国际 授权条款释出

留言

Nov 13 2011