emacs中插入当前时间是可以自定义格式的,方法如下:

1
2
3
(defun insert-current-time ()
(interactive)
(insert (format-time-string "%Y-%m-%d %H:%M:%S" (current-time))))

知识共享授权条款
本著作Chen, Zai-Chun制作,以知识共享 姓名标示-相同方式分享 4.0 国际 授权条款释出

留言

Nov 26 2012